X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
無量光佛無量壽 因地本是大比丘
四八洪願生安養 九品蓮華化娑婆

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2018年12月行事曆

11月

金聖寺2018年12月行事曆

01月
            1 
2 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
3   4   5   6   7   8  
9 念佛共修法會
8:15AM-4:00PM
10   11   12   13   14   15  
16 楞嚴咒法會
8:15AM-3:00PM
17   18   19   20   21   22  
23 慶祝阿彌陀佛聖誕
8:15AM-10:20AM
24   25   26   27   28   29  
30 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
31        


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)