X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
學佛首先休自滿
求法第一利他行

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年01月行事曆

12月

金聖寺2019年01月行事曆

02月
    1 誦消災吉祥神咒
8:30AM-10:10AM
2   3   4   5  
6 念佛共修法會
8:15AM-4:00PM
7   8   9   10   11   12  
13 釋迦牟尼佛成道日(下午:楞嚴咒法會)
8:15AM-3:00PM
14   15   16   17   18   19  
20 大悲法門
8:15AM-下午
21   22   23   24   25   26  
27 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
28   29   30   31     


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)