X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
人生真樂惟修道
我死最苦墮地獄

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年07月行事曆

06月

金聖寺2019年07月行事曆

08月
  1  2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13  
14   15   16   17   18   19   20  
21   22   23   24   25   26   27  
28   29   30   31      


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)