X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
實行涅槃真義 常樂我淨
篤修菩薩弘願 度斷學成

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2020年03月行事曆

02月

金聖寺2020年03月行事曆

04月
1 華嚴法會
8:15AM-下午
2   3   4   5   6   7  
8   9   10   11   12   13   14  
15   16   17   18   19   20   21  
22   23   24   25   26   27   28  
29   30   31       


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)