X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
無量光佛無量壽 因地本是大比丘
四八洪願生安養 九品蓮華化娑婆

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2020年06月行事曆

05月

金聖寺2020年06月行事曆

07月
  1  2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13  
14 在線楞嚴經講座 https://zoom.us/j/2915224483
9:00AM-10:50AM
15   16   17   18   19   20  
21 在線楞嚴經講座 https://zoom.us/j/2915224483
9:00AM-10:50AM
22   23   24   25   26   27  
28   29   30       


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)