X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
實行涅槃真義 常樂我淨
篤修菩薩弘願 度斷學成

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2020年12月行事曆

11月

金聖寺2020年12月行事曆

01月
    1  2   3   4   5  
6 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
7   8   9   10   11   12  
13   14   15   16   17   18   19  
20 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
21   22   23   24   25   26  
27   28   29   30   31     


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)