X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
君心仁慈禪悅為食
康泰平安法喜充滿

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2021年08月行事曆

07月

金聖寺2021年08月行事曆

09月
1 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
2   3   4   5   6   7  
8 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
9   10   11   12   13   14  
15   16 地藏七
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:00AM-4:00PM
17 地藏七
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:00AM-4:00PM
18 地藏七
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:00AM-4:00PM
19 地藏七
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:00AM-4:00PM
20 地藏七
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:00AM-4:00PM
21 地藏七
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:00AM-4:00PM
22 地藏七
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:00AM-4:00PM
23   24   25   26   27   28  
29   30   31       


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)