X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
真修道者蠲名利
實行德人泯見思

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2023年01月行事曆

12月

金聖寺2023年01月行事曆

02月
1  2   3   4   5   6   7  
8 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
9   10   11   12   13   14  
15   16   17   18   19   20   21  
22 農曆新年楞嚴法會
8:15AM-4:00PM
23 農曆新年楞嚴法會
8:15AM-4:00PM
24 農曆新年楞嚴法會
8:15AM-4:00PM
25   26   27   28  
29 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
30   31       


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)