X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
二七無畏四八應 離言說法聾啞聽
西方久仰觀自在 南海大悲願先臨

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2017年12月行事曆

11月

金聖寺2017年12月行事曆

01月
          1  2  
3 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:15AM-10:50AM
4   5   6   7   8   9  
10 念佛共修法會
8:15AM-4:00PM
11   12   13   14   15   16  
17 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:15AM-10:50AM
18   19   20   21   22   23  
24 慈悲三昧水懺
8:15AM-afternoon
25   26   27   28   29   30  
31         


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)