X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
時時佛光普照 日日如意吉祥 
月月褔慧雙增 年年壽祿無量

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2021年09月行事曆

08月

金聖寺2021年09月行事曆

10月
      1  2   3   4  
5   6   7   8   9   10   11  
12 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
13   14   15   16   17   18  
19   20   21   22   23   24   25  
26 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
27   28   29   30     


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)