X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
梵網重重 十方諸佛傳心地
音聲了了 一切眾生悟性天

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2018年09月行事曆

08月

金聖寺2018年09月行事曆

10月
            1 地藏七
8:15AM-4:00PM
2 地藏七
8:15AM-4:00PM
3   4   5   6   7   8  
9 地藏菩薩聖誕法會 (正日)
8:15AM-10:40AM
10   11   12   13   14   15  
16 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
17   18   19   20   21   22  
23 念佛共修法會
8:15AM-4:00PM
24   25   26   27   28   29  
30 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
      


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)