X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
文殊菩薩駕慈航 普度眾生歸故鄉
摩訶般若波羅蜜 慈悲喜捨化十方

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2023年04月行事曆

03月

金聖寺2023年04月行事曆

05月
            1 
2 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
3   4   5   6   7   8  
9 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
3:30PM-5:20PM
10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23   24   25   26   27   28   29  
30         


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)