X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
若錯因果墮地獄
明辨是非見法王

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2023年06月行事曆

05月

金聖寺2023年06月行事曆

07月
        1  2   3  
4 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
4:00PM-5:50PM
5   6   7   8   9   10  
11 在線維摩詰經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
4:00PM-5:50PM
12   13   14   15   16   17  
18   19   20   21   22   23   24  
25   26   27   28   29   30    


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)