X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
大悲大咒通地天 一百一千十王歡
大慈大悲能袪病 孽鏡一照匾高懸

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年04月行事曆

03月

金聖寺2019年04月行事曆

05月
  1  2   3   4   5   6  
7 念佛共修法會
8:15AM-4:00PM
8   9   10   11   12   13  
14 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
15   16   17   18   19   20  
21 六字大明咒法會
8:15AM-10:50AM
22   23   24   25   26   27  
28 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
29   30       


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)