X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
梵網重重 十方諸佛傳心地
音聲了了 一切眾生悟性天

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年04月行事曆

03月

金聖寺2019年04月行事曆

05月
  1  2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13  
14   15   16   17   18   19   20  
21   22   23   24   25   26   27  
28   29   30       


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)