X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
妙語無言空說法 誰聽誰解真實義
曲高和寡知音稀 自彈自唱了玄機

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年05月行事曆

04月

金聖寺2019年05月行事曆

06月
      1  2   3   4  
5 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
6   7   8   9   10   11 慶祝釋迦牟尼佛聖誕法會 ( 浴佛節)
8:30AM 開始
12 慶祝釋迦牟尼佛聖誕法會 ( 浴佛節)
8:15AM 開始
13   14   15   16   17   18  
19 懷少節
8:30AM-2:00PM
20   21   22   23   24   25  
26 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
27   28   29   30   31    


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)