X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
視聽言動勿放逸
起居飲食應檢點

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年09月行事曆

08月

金聖寺2019年09月行事曆

10月
1 念佛共修法會
8:15AM-4:00PM
2   3   4   5   6   7 誦法華經
8:15AM-下午
8 誦法華經
8:15AM-下午
9   10   11   12   13   14  
15 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
16   17   18   19   20   21  
22 水懺法會
8:15AM-下午
23   24   25   26   27   28  
29 楞嚴咒法會
8:00AM-8:50AM
楞嚴經講座
9:00AM-10:50AM
30        


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)