X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
佛法妙理本無說 覺後一字更嫌多
惟因眾生迷障重 善巧方便來說說

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2019年08月行事曆

07月

金聖寺2019年08月行事曆

09月
        1  2   3  
4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15   16   17  
18   19   20   21   22   23   24  
25   26   27   28   29   30   31  


* 大悲懺法會每天下午一時(除法會期間)