X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
一切是因果 人人無處躲
對境若不識 自己會發火

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2020年11月行事曆

10月

金聖寺2020年11月行事曆

12月
1  2   3   4   5   6   7  
8 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 2915224483
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
9   10   11   12   13   14  
15 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 2915224483
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
16   17   18   19   20   21  
22 傳八關齋戒並講戒
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
08:00AM-09:30AM
梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
1:20PM-4:30PM
23 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
24 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
25 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
26 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
27 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
28 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
29 梁皇寶懺法會
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
8:15AM-4:30PM
30        


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)