X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
學佛首先休自滿
求法第一利他行

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2021年03月行事曆

02月

金聖寺2021年03月行事曆

04月
  1  2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12   13  
14 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
15   16   17   18   19   20  
21 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
22   23   24   25   26   27 華嚴經法會-第81卷-及華嚴懺
1PM開始
28   29   30   31      


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)