X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
阿彌陀佛壽無量 接引眾生常寂光
一句洪名超三界 萬佛聖號化十方

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2021年02月行事曆

01月

金聖寺2021年02月行事曆

03月
  1  2   3   4   5   6  
7   8   9   10   11   12 農曆新年法會-千佛懺
Zoom會議ID: 4271664110
密碼: 11455
8:15AM-4:30PM
13 農曆新年法會-千佛懺
Zoom會議ID: 4271664110
密碼: 11455
8:15AM-4:30PM
14 農曆新年法會-千佛懺
Zoom會議ID: 4271664110
密碼: 11455
8:15AM-4:30PM
15   16   17   18   19   20  
21   22   23   24   25   26   27  
28         


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)