X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
浴佛浴心復清淨 吃飯吃藥祛餓病
本來面目無纖塵 行住坐臥皆在定

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2021年01月行事曆

12月

金聖寺2021年01月行事曆

02月
          1  2  
3 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
4   5   6   7   8   9  
10   11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23  
24   25   26   27   28   29   30  
31 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
      


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)