X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
生一念邪魔坐殿
絕諸妄想道嚴淨

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2021年05月行事曆

04月

金聖寺2021年05月行事曆

06月
            1 
2   3   4   5   6   7   8  
9   10   11   12   13   14   15  
16   17   18   19   20   21   22  
23 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
24   25   26   27   28   29  
30 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
31        


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)