X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
夢裏榮華何足羨 眼前富貴亦非真
緣何癡人總迷昧 醉生夢死實堪憐

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2021年06月行事曆

05月

金聖寺2021年06月行事曆

07月
    1  2   3   4   5  
6   7   8   9   10   11   12  
13 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
14   15   16   17   18   19  
20 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
21   22   23   24   25   26  
27 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
28   29   30      


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)