X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
名利小事人人好 生死大事無人防
清淨是福人不享 煩惱是罪個個貪

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2021年07月行事曆

06月

金聖寺2021年07月行事曆

08月
        1  2   3  
4   5   6   7   8   9   10  
11   12   13   14   15   16   17  
18 在線楞嚴經講座
Zoom ID: 4271664110
Passcode: 11455
9:00AM-10:50AM
19   20   21   22   23   24  
25   26   27   28   29   30   31  


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)