X

近日文章更新:

法語甘露專題論壇法會剪影法語甘露法友園地矽谷梵音
人生真樂惟修道
我死最苦墮地獄

每月行事曆

金聖音訊

金聖音訊 » 金聖寺2020年05月行事曆

04月

金聖寺2020年05月行事曆

06月
          1  2  
3   4   5   6   7   8   9  
10   11   12   13   14   15   16  
17   18   19   20   21   22   23  
24 在線楞嚴經講座 https://zoom.us/j/97651049472
9:00AM-10:50AM
25   26   27   28   29   30  
31 在線楞嚴經講座 https://zoom.us/j/2915224483
9:00AM-10:50AM
      


* 大悲懺法會每天下午一時(暫不對外開放)